Ondertoezichtstelling & uithuisplaatsing

Als een kind opgroeit op een manier die schadelijk is voor het kind, kan het door de rechtbank onder toezicht worden gesteld. Dit betekent dat de ouders een gezinsvoogd krijgen, die over hun schouder meekijkt met de opvoeding en adviezen geeft die opgevolgd moeten worden. Dit kan steeds voor maximaal een jaar worden opgelegd.

Neem direct contact op
  • Als het schadelijk is voor een kind om in de thuissituatie te blijven, kan het door de rechter in een pleeggezin of tehuis worden geplaatst. Dat heet een uithuisplaatsing en kan steeds voor maximaal een jaar worden opgelegd. De ouders krijgen meestal wel een bezoekrecht maar alle beslissingen over het kind worden dan door de gezinsvoogd samen met de pleegouders of het tehuis genomen.
  • Aan een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing gaat meestal een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming vooraf, tenzij het gaat om een heel acute situatie, waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is.
  • De kinderrechter beslist over de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Het verzoek daartoe kan worden ingediend door de Raad voor de Kinderbescherming of door één van de ouders.
  • Als er een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing wordt ingediend, worden de ouders altijd door de rechter op een terechtzitting uitgenodigd om hun mening te komen geven voordat er wordt beslist. De ouders kunnen zonder advocaat komen. Als zij het er niet mee eens zijn, is het verstandig om een advocaat mee te nemen. Die kan van tevoren een verweerschrift indienen en op de zitting mondeling verweer voeren.
  • Tegen een beslissing tot ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing staat hoger beroep open. Als hoger beroep wordt ingesteld, blijft meestal de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kracht tot in hoger beroep iets anders wordt besloten.

Advies - second opinion - procedures

De advocaat adviseert en voert procedures over ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. U wordt geholpen door een ervaren specialist.

Neem voor een gespecialiseerd familierechtadvocaat direct contact op met Brech Familierecht in Den Haag

Neem direct contact op