Algemene voorwaarden van uw advocaat

Algemene voorwaarden voor dienstverlening door Brech Familierecht te Den Haag

Artikel 1: Opdracht
Brech Familierecht is een handelsnaam van mr. MNGNH Brech advocaat, een zelfstandig werkende advocaat. De over­eenkomst van opdracht wordt aangegaan met Brech Familierecht als kantoor. De artikelen 7: 404 BW en 7:407 lid 2 BW blijven buiten toepassing. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden voor alle advocaten die voor Brech Familierecht werkzaam zijn. Indien de dienstverlening mediation betreft dient in deze algemene voorwaarden voor “advocaat” "mediator” gelezen te worden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de bij Brech Familierecht werkzame advocaat/advocaten en de opdrachtgever, met terzijdestelling van algemene of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever.

 

Artikel 3: Totstandkoming opdracht
Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de advocaat werkzaam bij Brech Familierecht is aanvaard. Uitvoering van werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van elke bij Brech Familierecht werkzame advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt, behoudens ingeval van opzet. Indien en voorzover geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering en om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het schadevoorval, is iedere aansprakelijkheid van de bij het samenwerkingsverband aangesloten en werkzame advocaat beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium, zulks tot maximaal en te allen tijde en onder alle omstandigheden tot een bedrag van € 25.000,-.

De bij Brech Familierecht werkzame advocaat of als er meer advocaten werkzaam zijn, de advocaten, is/zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die bij het uitvoeren van opdrachten door die advocaat zijn ingeschakeld.


Artikel 5: Honorarium
Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, waarover omzetbelasting is berekend, vermeerderd met verschotten en kantoorkosten verschuldigd.

De bij Brech Familierecht werkzame advocaat is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Tenzij anders overeengekomen is het honorarium gebaseerd op aan vast uurtarief dat bij de acceptatie van de opdracht wordt vastgesteld. Het uurtarief kan echter variabel zijn afhankelijk van de ervaring en specialistische kennis.

Jaarlijks, steeds met ingang van 1 januari, zullen de gehanteerde tarieven een inflatiecorrectie ondergaan.

Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

 

Artikel 6: Betalingen
Betaling van verzonden declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Verrekening wordt uitgesloten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is hij dientengevolge vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.
Alle gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten, gemaakt als gevolg van het niet-nakomen van zijn betalingsplicht door de opdrachtgever, komen ten laste van die opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen naar keuze van de opdrachtnemer de werkelijk gemaakte kosten of 15% van de uitstaande hoofdsom.

 

Artikel 7: Einde van de opdracht
Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst tot opdracht opzeggen. Dit dient schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 8: Bewaarplicht dossiers
Dossiers zullen na afronding van de rechtsbijstand gedurende zeven jaar worden bewaard. Voor het verstrekken van gegevens uit een reeds gearchiveerd dossier zullen kosten ter grootte van € 50,- exclusief btw in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9. Klachten en geschillenregeling advocatuur
Brech Familierecht heeft een interne klachtenprocedure op grond waarvan klachten eerst dienen te worden voorgelegd aan mr. M.N.G.N.H. Brech of, als het mr. Brech betreft, aan mr. R.A. Kaarls, de klachtenfunctionaris. Deze klachtenregeling is van toepassing op alle opdrachten aan Brech Familierecht. Indien de interne klachtenprocedure niet tot een oplossing leidt kan een beroep worden gedaan op de Geschillencommissie Advocatuur voor Consumenten. Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur voor Consumenten, tel. 070 - 310 53 71, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
Zie www.degeschillencommissie.nl voor de brochure en werkwijze van de Geschillencommissie Advocatuur voor Consumenten.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Indien de wet geen bevoegde rechter in Nederland aanwijst, wordt beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.